Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Profil školy

aktualizováno | 31.8. 10:53:37
Škola se nachází v uzavřeném školním areálu, který je umístěn v klidné vilové části města (Maredův vrch). Součástí areálu je moderní sportovní hřiště s umělým povrchem, parková část, školní zahrada, školní jídelna, školní družina a budova MŠ.

Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (viz školský zákon), v kterém je již tradičně kladen důraz na výuku cizích jazyků.

První cizí jazyk, kterým je angličtina, je formou zájmového útvaru vyučován ve všech třídách již od 1. ročníku a jako povinný předmět od 3. ročníku. Ve 3. ročníku je jeho výuka posílena na 4 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku jsou pak standardně vyučovány 3 hodiny týdně.

Od 6. ročníku je školní vzdělávací program sestaven ve dvou variantách:

-  třídy s rozšířenou výukou jazyků - od 6. ročníku je vyučován povinně 1. cizí jazyk (angličtina) v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně  a  2. cizí jazyk (němčina nebo francouzština - dle volby žáka) rovněž v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně

- třídy běžné - od 6. ročníku je povinně vyučována angličtina v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně. Druhým cizím jazykem je němčina, která je vyučována od 7. ročníku v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně.

Vzhledem k počtu hodin výuky cizích jazyků je v každé variantě vzdělávacího programu uzpůsoben i počet hodin ostatních předmětů. U běžných tříd je posílen český jazyk a matematika v 6. a 9. ročníku, rozdílně nastavena je i skladba volitelných předmětů. Kromě nabídky jiných předmětů mají třídy s rozšířenou výukou jazyků od 7. ročníku možnost konverzace v Aj, popř. v Nj, běžné třídy mají naopak posíleny předměty typu praktické činnosti nebo sportovní hry.

V rámci výuky cizích jazyků pořádá škola řadu zahraničních zájezdů. Pravidelně každým rokem jsou uskutečňovány týdenní výukové a sportovně poznávací zájezdy žáků 6. – 9. tříd (Anglie, Itálie, Francie). Žáci se mohou zúčastnit i několika jednodenních zájezdů a exkurzí (Vídeň, Linec, Bavorský les, …).

 


 

Škola se zapojuje do řady projektů, které vhodným způsobem doplňují výuku. Žáci se pravidelně zúčastňují většiny soutěží a olympiád vyhlášených pro žáky základních škol. V budově jsou dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebna, učebna fyziky, chemie, cizích jazyků, školní dílny, cvičná kuchyňka a další odborné učebny. Řada učeben je vybavena moderní didaktickou technikou – interaktivními tabulemi, datovými projektory, vizualizéry a další výpočetní technikou. Každoročně zde pracuje řada volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků se zaměřením na sport, cizí jazyky, výpočetní techniku, keramiku, technické práce, šití a vaření, ruční práce, hry na zobcové flétny, sborový zpěv a další. Škola má vlastní keramickou dílnu s keramickou pecí.