Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

aktualizováno | 29.8. 10:58:59
školní rok 2023/2024

Školní poradenství slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich rodiče (zákonné zástupce) a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací, výchovné i sociální.

„Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné, hezké dětství, tak nic nebrání tomu, abyste měli krásný a hezký život.“

 

„Když si o nějakém vlastním problému pohovoříme s někým druhým a vyjádříme nahlas vlastní pocity, dojmy a starosti, často jsme schopni pochopit nejen to, co se kolem nás vlastně děje, ale i to, co máme v dané situaci dělat.“

------------------------------------------------------------------------------

Školní poradenství slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich rodiče (zákonné zástupce) a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací, výchovné i sociální. Hlavním cílem a opravdu posláním je pomáhat našim žákům a vašim dětem nejen v jejich školních obtížích a problémech.

  • Mgr. Kateřina Fialová, výchovná poradkyně – konzultace s našimi žáky a jejich rodiči (zákonnými zástupci) po osobní domluvě či na tel. č. 770 178 596
  • Mgr. Kristýna Nováková, školní metodička prevence – konzultace s našimi žáky a jejich rodiči (zákonnými zástupci) po osobní domluvě či na tel. č. 381 200 229
  • Mgr. Jan Plašil, psycholog, odborník, který je v naší škole na 0,5 úvazku  - pondělí, čtvrtek - konzultace s našimi žáky a jejich rodiči (zákonnými zástupci) po osobní domluvě (kabinet č. 102, 1. budova - přízemí) či na tel. č.  773 274 413, e-mail:: psycholog@zshusovata.cz

 

Dalšími, nezastupitelnými členy jsou všichni pedagogové školy, především třídní učitelé. Po telefonickém kontaktu (dohodnutí na časovém termínu konzultace) či při osobní návštěvě se vám všichni pracovníci ŠPP budou maximálně věnovat.

Pracovní náplň školního poradenského pracoviště vychází z platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů vydaných Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR a všichni jeho členové jako profesionálové dodržují principy důvěrnosti a anonymity.

Nezapomeňte, že třídní učitel je ten, kdo nejvíce zná nebo by měl především vědět o vašem dítěti. Věřte, že i ten problém, který dospělý vidí jako bezvýznamný, malicherný, může v životě vašeho dítěte způsobit větší škody, než se domníváte. Pracoviště úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou České Budějovice, Pracovištěm Tábor a s dalšími poradenskými odborníky, jejichž volba je pro rodiče (zákonné zástupce žáka) zcela svobodná.

Doporučujeme zákonným zástupcům našich žáků, kteří jsou v péči pedagogicko-psychologických, zdra­votnických aj . odborných pracovišť, aby předali třídnímu učiteli (třídní učitelce) informace (písemná zpráva) o obtížích či problémech dítěte, které souvisejí s výchovnou a vzdělávací prací naší školy.

 

Fialová K.